Biuro Podróży Globus

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny mieszkaniazopieka.pl jest Biuro Podróży i Usług „Globus” Sp. Z o.o zajmujący się danymi osobowymi w działalności gospodarczej ,,Biuro Podróży i Usług „Globus” Sp. Z o.o” z siedzibą w Pszczyna (43-200) przy ul. Zofii Nałkowskiej 17, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 638-100-02-52, REGON: 008061952.

§ 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane celu przygotowania konkretnej oferty, analizy strony internetowej na potrzebę przygotowania oferty, analizy marketingowych kanałów dotarcia do firmy przez klienta, zamówienia usługi poprzez witrynę internetową, marketingu bezpośredniego, telefonicznego i internetowego dotyczącego własnych produktów i usług tzw. prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy, zbierania anonimowych danych dotyczących analityki strony jak wejście na stronę, kanał dotarcia użytkownika na stronę www, czas spędzony na witrynie www przez użytkownika oraz kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego i Facebook Messangera.

Dane w tych celach będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B), c), i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej ,,RODO”

Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia (umowy, bądź innych materiałów wysyłanych droga pocztową). Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz operatora płatności elektronicznych, wybranego przez Klienta w procesie składania Zamówienia, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za Zamówienie. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem konkretnej oferty, analizy umowy kredytowej, umowy deweloperskiej, zamówienia usługi będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy i zamówienia, każda oferta lub analiza umowy kredytowej, umowy deweloperskiej, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem podpisania umowy zlecenia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wysyłki umów do analizy.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: globus@globus.travel.pl oraz pod numerem telefonu: (032) 210 40 17.

§ 4. PLIKI „COOKIES”

Witryna Usługodawcy używa plików ,,Cookiem”. Brak zmian po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Instalacja plików ,,Cookiem” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w witrynie Usługodawcy. W plikach ,,Cookiem” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

W ramach witryny stosowane są trzy rodzaje plików ,,Cookies”: ,,sesyjne”, ,,stałe” oraz ,,analityczne”

,,Cookies” ,,sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu opuszczenia witryny.

,,stałe” pliki ,,Cookies” są przechowywane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików ,,Cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

,,Cookies” analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości witryny Usługodawcy, lepiej zorganizować jego układ. ,,Analityczne” ,,Cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony przez usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Usługodawcy. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików ,,Cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików ,,Cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 4. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • hurtownia
 • dostawca płatności
 • portale społecznościowe
 • biuro księgowe
 • osoby współpracujące z Tobą na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające Twoją bieżącą działalność
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.